Názov prevádzky:
Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.
odštepný závod Bratislavská 18, 949 01 Nitra
Sídlo prevádzky:
Bratislavská 18
SK-949 01 Nitra
Právna forma:
Telefón:
+421 37 69 333 69
Fax:
E-Mail:
Register podniku:
31319459
Sídlo súdu:
Okr. súd Bratislava1, oddiel: Sro, vložka č 2414/B
Číslo obchodného registra
IČ DPH:
SK2020314472
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s. 811 06 Bratislava
Kód banky:
1100
Číslo konta
2621845638
IBAN:
SK47 1100 0000 0026 2184 5638